CAZURI

Furtul (art.228 NCP)Judecatoria SECTORUL 1 BUCURESTI

Cod ECLI    ROMÂNIA  JUDECĂTORIA SECTORULUI 1 BUCUREȘTI 

SECȚIA PENALĂ 

Dosarul nr. XXXXXXXXXXXXXX 

SENTINȚA PENALĂ NR. ..

Pe rol se află soluționarea cauzei penale privind pe inculpatul a________ b______ și pe persoana vătămată c____ d________ , având ca obiect furtul (art.228 NCP). 

La apelul nominal făcut în ședința publică a răspuns inculpatul a________ b______, prezent personal, și asistat de .., lipsind  persoana vătămată c____ d________. 

Procedura de citare este legal îndeplinită. 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează că la dosar s-au atașat relațiile solicitate,  după care, 

Conform dispozițiilor art.387 alin. 2 C.pr. pen nemaifiind alte cereri de formulat, probe de administrat sau excepții de invocat, judecătorul constată cauza în stare de judecată și conform dispozițiilor art.388 C.pr. pen  acordă cuvântul pe fondul cauzei. 

Reprezentantul Ministerului Public solicită ca în temeiul dispozițiilor art. 396 alin. 6 C.pr. pen să se constate încetat procesul penal ca urmare a intervenirii unui acord de mediere între părți. 

Solicită ca cheltuielile de judecată să fie stabilite în sarcina inculpatului așa cum au stabilit părțile în acordul de me diere depus la dosar. 

Solicită să se dispună încetarea măsurii controlului judiciar. 

Avocatul inculpatului , având cuvântul, arată că achiesează la concluziile puse de reprezentantul Ministerului Public. 

Inculpatul , având ultimul cuvânt, arată că este de acord cu concluziile puse de avocatul său. 

Instanța reține cauza în pronunțare. 

INSTANȚA 

Deliberând asupra cauzei penale de față, constată următoarele: 

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București nr. …  din … inculpatul a________ b______ a fost trimis în judecată sub măsura controlului judiciar pentru săvârșirea infracțiunii de furt, faptă prevăzută și pedepsită de art. 228 alin. 1 C .pen. 

Fapta pentru care inculpatul a fost trimis în judecată constă, în esență, în aceea că la data …, in jurul orelor …,inc. a________ b______ i-a sustras persoanei vătămate c____ d________, din buzunar, un telefon marca .., în timp ce aceasta se deplasa pe ________________________________ , situat în București, la intersecția Bld. ________ _____________ cu _________________________, prejudiciul fiind estimat la suma de … lei. 

Organele de urmărire penală au reținut situația de fapt în urma administrării următoarelor mijloace de probă: plângere și declarație persoană vătămată c____ d________; declarație martori C______ A______ N_______, F____ G_______, proces-verbal de recunoaștere de pe planșa fotografică, declarație suspect/inculpat G________ C______, fișă cazier judiciar, adresa nr. xxxxxx din 1… a Secției … Poliție prin care se comunică dosarele penale și stadiul cercetărilor în dosarul nr. …. , comunicare Camera Preliminară a judecătoriei Sect în dosar nr. XXXXXXXXXXXXX prin care s-a înlocuit arestul preven tiv cu controlul judiciar fata de inc. a________ b______. 

Prin încheierea de ședință din data de … judecătorul de cameră preliminară  în baza art. 346 alin. (1) C. proc. pen. a constatat legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul, a administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Prin aceeași încheiere judecătorul de cameră preliminară a dispus și începerea judecății cauzei. 

După parcurgerea procedurii de c ameră preliminară, la termenul din …  ,inculpatul prin apărătorul său ales a depus la dosarul cauzei, în original, acordul de mediere și procesele verbale privind încheierea medierii între inculpatul a________ b______ și persoana vătămată c____ d________.

Având în vedere depunerea la dosar a documentelor privind medierea, instanța a pus în discuție existența unei cauze de împiedicare a exercitării acțiunii penale cu privire la inculpat . 

Analizând actele și lucrările dosarului instanța reține următoarele: 

Conform art. 159 Cod penal „ (1) Împăcarea poate interveni în cazul în care punerea în mișcare a acțiunii penale s-a făcut din oficiu, dacă legea o prevede în mod expres. (2) Împăcarea înlătură răspunderea penală și stinge acțiunea civilă. (3) Împăcarea produce efecte numai cu privire la persoanele între care a intervenit și dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. ” 

Conform art. 67 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator „(1) Dispozițiile din prezenta lege se aplică și în cauzele penale, atât în latura penală, cât și în latura civilă, după distincțiile arătate în prezenta secțiune. (2) În latura penală a procesului, dispozițiile privind medierea se aplică numai în cauzele privind infracțiuni pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părților înlătură răspunderea penală. (3) Părțile și subiecții procesuali nu pot fi constrânși să accepte procedura medierii.” 

Conform art. 68 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator „(1) În cauzele penale medierea trebuie să se desfășoare astfel încât să fie respectate drepturile fiecărei părți ori subiect procesual la asistență juridică și, dacă este cazul, la serviciile unui interpret. Procesul-verbal întocmit potrivit prezentei legi, prin care se închide procedura medierii, trebuie să arate dacă persoanele între care s-a desfășurat procedura medierii au beneficiat de asistența unui avocat și de serviciile unui interpret ori, după caz, să menționeze faptul că au renunțat expres la acestea.” 

Conform art. 70 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator „(1) În cazul în care medierea cu privire la latura penală a cauzei se desfășoară după începerea procesului penal, urmărirea penală sau, după caz, judecata se poate suspenda, în temeiul prezentării de către părți a contractului de mediere… (5) Pentru soluționarea acțiunii penale ori a acțiunii civile în baza acordului încheiat ca rezultat al medierii, mediatorul este obligat să transmită organului judiciar acordul de mediere și procesul-verbal de încheiere a medierii în original și în format electronic dacă părțile au ajuns la o înțelegere sau doar procesul-verbal de încheiere a medierii în situațiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) și c).” 

Conform art. 56 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator „(1) Procedura de mediere se închide, după caz: a) prin încheierea unei înțelegeri între părți în urma soluționării conflic tului;” 

Conform art. 57 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator „La închiderea procedurii de mediere, în oricare dintre cazurile prevăzute la art. 56 alin. (1), mediatorul va întocmi un proces-verbal care se semnează de către părți, personal sau prin reprezentant, și de mediator. Părțile primesc câte un exemplar original al procesului-verbal.” 

Conform art. 58 din Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator „(1) Când părțile aflate în conflict au ajuns la o înțelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimțite de acestea și care are valoarea unui înscris sub semnătură privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepția situațiilor în care părțile și mediatorul convin altfel. (2) Înțelegerea părților nu trebuie să cuprindă prevederi care aduc atingere legii și ordinii publice, dispozițiile art. 2 fiind aplicabile. (3) Înțelegerea părților poate fi afectată, în condițiile legii, de termene și condiții.” 

Conform Deciziei nr. 9/2015 din XXXXXXXXXX pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală „1. în aplicarea dispozițiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, distinctă de împăcare.

Prin decizia Curții Constituționale nr.397 din XXXXXXXXXX s-a constatat că dispozițiile art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator, în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curți de Casație și Justiție – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie penală, sunt constituționale în măsura în care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței. 

Având în vedere aceste dispoziții legale și Decizia Curții Constituționale nr.397 din XXXXXXXXXX , în raport de actele dosarului, instanța constată că pentru infracțiunea de furt prev. de art. 228 al. 1 C.p. pentru care inculpatul a________ b______  a fost trimis în judecată poate interveni, până la citirea actului de sesizare a instanței , un acord de mediere cu persoana vătămată c____ d________ , că în concret între inculpat și persoana vătămată  c____ d________ , s-a încheiat un acord de mediere conform cărora părțile s-au împăcat și că acordul de mediere îndeplinește condițiile de fond și de formă cerute de lege. 

Instanța mai constată că, potrivit art. 16 alin. 1 lit. g teza II-a C. proc. pen., „Acțiunea penală nu poate fi pusă în mișcare, iar când a fost pusă în mișcare nu mai poate fi exercitată dacă: „ g) … a fost încheiat un acord de mediere în condițiile legii;”. 

Având în vedere acestea , instanța va dispune, în baza art. 396 alin. 1 și 6 C .p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. g  C.p.p. , încetarea procesului penal față de inculpatul G________ C______  sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt , prev. de art. 228 alin. 1 C.p. 

Prin încheierea din data de … a Judecătoriei Sectorului 1 București Secția Penală s-a dispus respingerea propunerii formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 1 București de arestare preventivă a inculpatului a________ b______ și a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de acesta pe o perioada de 60 zile începând cu data de .. și până la data de …, inclusiv. 

În raport de soluția dispusă cu privire la latura penală , instanța , în baza art.399 al.1 ,4 C.p.p. va constata încetată de drept măsura controlului judiciar dispusă față de inculpatul a________ b______, prin încheierea nr xx din data de .. emisă de judecătorul de drepturi si libertăți din cadrul Judecătoriei Sectorului 1 București. 

Sub aspectul laturii civile a cauzei, în baza art. 397 C.p.p. rap. la art. 159 alin. 2 C.p., va lua act de stingerea acțiunii civile , ca urmare a încheierii unui acord de mediere . 

În baza art. 275 al. 1 pct. 2 lit. c C.p.p., în raport de soluția de încetare a procesului penal ca urmare a depunerii la dosar a unui acord de mediere încheiate în condițiile legii, va obliga inculpatul a________ b______ la plata sumei de 2.300 lei reprezentând cheltuieli judiciare către stat, ce includ și cheltuielile judiciare stabilite prin rechizitoriu.